Bảng Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2018 (Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm)

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 đầu 2019

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam la bieu mau tu kiem diem ban than cua ca nhan la Dang vien, can bo, cong chuc, vien chuc. Nham tu nhan xet ve nhung uu diem, pham chat, dao duc loi song, nhung khuyet diem con ton tai cua ban than de tu do dua ra phuong huong khac phuc.

Đang xem: Bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

*

ẩn một cột trong excel
sắp xếp theo ngày trong excel
Ban kiem diem Dang vien cuoi nam bao gom ca mau cho giao vien, sinh vien, can bo quan ly, tong phu trach, quan doi, can bo y te…. duoc trinh bay dung quy cach tu noi dung toi hinh thuc. Giup cac Dang vien nhanh chong hoan thanh ban kiem diem cuoi nam de nop len Chi bo, Dang uy.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018

ĐẢNG BỘ………………

Chi bộ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————-

………, ngày …… tháng 11 năm 20……

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………………………………….. Ngày sinh:………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đảng:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ:……………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Đơn Xin Nghỉ Việc (6 Mẫu Đơn Nghỉ Việc 2021 Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc / Thôi Việc Chuẩn Nhất 2021

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

A DANG VIEN TU KIEM DIEM

– Trung thanh voi chu nghia Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh va duong loi cua Dang; kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, the hien qua loi noi va viec lam.
– Ban than toi luon chap hanh tot va bao ve duong loi, quan diem, chu truong chinh sach cua Dang, Phap luat Nha nuoc, tuan thu cac Nghi quyet cua Dang, cua Chi bo de ra.
– Luon dau tranh chong suy thoai ve tu tuong chinh tri, phai nhat ly tuong, luon bao ve le phai, bao ve nguoi tot.
– Toi luon guong mau trong moi linh vuc, cung nhu tuyen truyen van dong gia dinh, va nhan dan thuc hien dung quan diem duong loi cua Dang, Phap luat cua Nha nuoc va chinh sach tai dia phuong.

Xem thêm: Làm Sao Để Đổi Tên Cho Con Có Được Không, Làm Sao Để Đổi Tên Cho Con

– Toi luon tu giac hoc tap, trong cuoc van dong” Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh ” ban than toi da tu xay dung cho minh ke hoach va phan dau thuc hien, ren luyen de lam theo tam guong cua Bac, va luon guong mau de quan chung noi theo.