Bảng Cam Kết 2021 – Mẫu Cam Kết Và Hướng Dẫn Viết Cam Kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Đang xem: Bảng cam kết

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………………………………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..……………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………………….Ngày cấp: ………………..Nơi cấp:……….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:…………………………………………………………………………..

Nơi làm việc(nếu có): …………………….…………………….……………………………..

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………………………………………………………………

1………………….………………..……………………………………..………………………

2………………….………………..……………………………………..………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………

2………………….………………..……………………………………..……………………

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết

1. Giấy cam kết là gì

Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

Xem thêm: Hà Nhuận Đông Hết Thời Ở Tuổi 45, Đóng Phim Bị Chê Không Ngớt Lời

2. Phần nội dung cam kết

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ:

– Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

– Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

– Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

– Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

– Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào

Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như:

– Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.

– Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.

– Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan.

– Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.

– Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.

– Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.

– Nơi làm việc(nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.

Xem thêm: 900+ Phong C Ảnh Phong Cảnh Đẹp Nhất Năm 2020, 900+ Phong Cảnh Ý Tưởng Trong 2021

Trong phần nội dung ghi rõ các nội dung về các vấn đề cần cam kết. Cuối cùng ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.