Bài viết tiếng Anh về môn học yêu thích đầy đủ, chi tiết

Các chủ đề về trường học luôn được đề cập rất nhiều, đặc biệt là các môn học tiếng Anh. Vậy môn học nào được yêu thích nhất? Bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn có cách viết bài luận hay nhất với những cấu trúc thông dụng về môn học yêu thích ở trường.

Contents

Cấu trúc thông dụng trong bài viết về môn học

My favourite subject is + : Môn học yêu thích của tôi là…

I’m interested in/keen on/enjoy/like/love + : Tôi thích…

I’m into + : Tôi đam mê…

I + has/have + + + in my school: Tôi có môn học…

+ plays an important role in both education and daily life: … đóng vai trò quan trọng trong cả giáo dục và cuộc sống hàng ngày.

+ is an important subject that I am really keen on: … là một môn học quan trọng mà tôi yêu thích.

Môn học tiếng Anh yêu thích

Từ vựng tiếng Anh về môn học

Môn học chính

Tiếng Anh Phiên âm Dịch nghĩa 
Maths /mæθs/ Toán học
Music /ˈmjuːzɪk/ Âm nhạc
Art /ɑːrt/ Mỹ thuật
English /’iɳgliʃ/ Tiếng Anh
Spanish /’spæniʃ/ Tiếng Tây Ban Nha
Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ Địa lí
History /ˈhɪstəri/ Lịch sử
Science /saɪəns/ Khoa học
Information Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ Công nghệ thông tin
Physical Education Thể dục
Literature /ˈlɪtərətʃər/ Văn học
Biology /baɪˈɒlədʒi/ Sinh học
Physics /ˈfɪzɪks/ Vật lý
Chemistry /ˈkemɪstri/ Hóa học
Algebra /ˈældʒɪbrə/ Đại số
Geometry /dʒiˈɑːmətri/ Hình học
Civic Education Giáo dục công dân
Informatics /ˌɪnfəˈmatɪks/ Tin học
Technology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệ
Politics /ˈpɒlɪtɪks/ Chính trị học
Psychology /sʌɪˈkɒlədʒi/ Tâm lý học
Craft /krɑːft/ Thủ công
Astronomy /əˈstrɒnəmi/ Thiên văn học
Economics /iːkəˈnɒmɪks/ Kinh tế học
Social Science Khoa học xã hội
Philosophy /fɪˈlɒsəfi/ Triết học
National Defense Education Giáo dục quốc phòng
READ:  Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà

Môn học đại học

 • Sex education: giáo dục giới tính
 • Religious studies: tôn giáo học
 • Law: luật
 • Business studies: kinh doanh học
 • ​Macroeconomics: Kinh tế vĩ mô.
 • Development economics: Kinh tế phát triển.
 • Calculus: Toán cao cấp.
 • Econometrics: Kinh tế lượng.
 • Public Economics: Kinh tế công cộng.
 • Probability: Toán xác suất.
 • Political economics of marxism and leninism: Kinh tế chính trị Mác Lênin.
 • Scientific socialism: Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 • Philosophy of marxism and Leninism: Triết học Mác Lênin.
 • Introduction to laws: Pháp luật đại cương.
 • Logics: Logic học.
 • Foreign Investment: Đầu tư quốc tế. 

Bài mẫu về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

1. Bài mẫu 1: Môn Toán

Bản tiếng Anh

In many subjects, I really like Maths. Although this is a boring and difficult subject, I feel it useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions and so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating and drink, etc… It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation like the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject and I like it so much.

Bản dịch

Trong nhiều môn học, tôi thực sự thích môn Toán. Mặc dù, nó là một môn học nhàm chán và khó nhưng tôi cảm thấy nó hữu ích cho cuộc sống. Tôi thích những con số, số thập phân, phân số và rất nhiều nữa. Toán học giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề như là những vấn đề liên quan tới thời gian, học tập, mua những món đồ, đồ ăn và đồ uống,… Nó là một môn học cái mà rất lô – gích. Nó không cần quá nhiều sự ghi nhớ như các môn học khác. Tóm lại, Toán học là một môn học thú vị và tôi rất thích nó.

READ:  Nghị luận về tính trung thực của học sinh trong học tập thi cử

Bài viết về môn học yêu thích2. Bài mẫu 2: Môn tiếng Anh

Bản tiếng Anh

My favourite subject in my school is English. It is quite easy and enjoyable to study it everyday. English plays important role in both education and daily life. There are many points to enjoy it.

Firstly, English is an international language. It is popular and easy to use. I can get a lot of information and news in the world. I can communicate with international friends by using English. Moreover, English documents are a more exact and original source of information.

Secondly, English is useful for my work. I have many opportunies. When I have good English skill, I can join international organizations and multi – national corporations. Besides, I can have a higher salary than the others with a same job.

To sum up, English is really necessary in our life. It is an interesting subject in my school and plays an important role in my future. I love English so much.

Bản dịch

Môn học yêu thích ở trường của tôi là tiếng Anh. Nó khá dễ và thú vị để học mỗi ngày. Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cả giáo dục và cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều điểm để yêu thích nó.

Đầu tiên, tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế. Nó phổ biến và dễ dàng sử dụng. Tôi có thể tiếp nhận được nhiều thông tin và tin tức trên thế giới. Tôi có thể giao tiếp cùng những người bạn quốc tế bằng cách sử dụng tiếng Anh. Hơn thế, những tài liệu tiếng Anh là nguồn thông tin chính xác và nguyên bản.

READ:  Bài tập về tính từ Tiếng Anh (CÓ ĐÁP ÁN)

Thứ hai, tiếng Anh hữu ích cho công việc của tôi. Tôi có nhiều cơ hội. Khi tôi có kỹ năng tiếng Anh tốt, tôi có thể tham gia vào các tổ chức quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia. Bên cạnh đó, Tôi có thể nhận được mức lương cao hơn so với những người làm công việc tương tự.

Cuối cùng, tiếng Anh thực sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nó là một môn học thú vị ở trường và đóng vai trò quan trọng với tương lai của tôi. Tôi yêu tiếng Anh rất nhiều.

Xem thêm:

Học tiếng Anh –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki