Bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là chủ đề trọng tâm của ngữ pháp Tiếng Anh. Trong chương trình tiếng Anh trung học hoặc trung học phổ thông các bạn sẽ được học lý thuyết và rất nhiều bài tập liên quan. Bên dưới là một số dạng bài tập mệnh đề quan hệ giúp học sinh thực hành trước khi bắt đầu thực hiện các bài tập tại lớp hoặc bài kiểm tra tốt nhất.

Giải các bài tập mệnh đề quan hệ

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất

1.Mr.John, ______ is living next to my house, is a good lawyer.

A. that B. who C. whom D. what

2. The cake ______ I liked was cooked by my sister.

A. which B. whom C. who D. what

3. An architect is someone ______ designs buildings.

A. which B. where C. whom D. who

4. The place ______ his family spent their holiday was really wonderful.

A. what B. who C. where D. which

5. The man ______ lives next house is very humorous.

A. who B. that C. whom D. what

6. This restaurant ______ we ate was very delicious.

A. which B. where C. whom D. who

7. The museum ______ I likes visiting on Sunday is interesting.

A. what B. who C. which D. where

Exercise 2: Rút gọn các mệnh đề quan hệ

1.Mr.Phong who lives near my house is a good doctor.

READ:  Horeca là gì? Những tiềm năng phát triển của Horeca

➔ _______________________________________.

2. The book which was written by Kim Lan is very interesting.

➔ _______________________________________.

3. Minh was the first student who was interviewed.

➔ _______________________________________.

4. Hanh was the only girl who come to class early.

➔ _______________________________________.

5. This is the nicest restaurant that I have ever eaten.

➔ _______________________________________.

 

Exercise 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Mr.Thuy loves book. The book has happy endings.

➔ _______________________________________.

2. His family drank the fruit juice. He bought the fruit juice.

➔ _______________________________________.

3. The bike was stolen. My brother gave me the bike.

➔ _______________________________________.

4. Hoa likes the shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

5. That is a company. It produces shoes.

➔ _______________________________________.

6. This is a office. Jim works in it.

➔ _______________________________________.

7. I didn’t know the reason. Wind was absent from school for the reason.

➔ _______________________________________.

8. This is the cat. Its owner is Japan.

➔ _______________________________________.

9. The girl was on TV yesterday. I am meeting the girl now.

➔ _______________________________________.

10. The village is small. She was born in it.

➔ _______________________________________.

Exercise 4: Tìm và sửa lỗi sai.

1.The chair which my parents is sitting is collapsed.

2. The man to stand at the window is my husband.

3. The only house to be paint last week was Tom’s.

4. She made an offer whom they can’t accept.

5. Linda hasn’t decided the day which she’ll go to Korea.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.Chọn B (Who thay thể cho Mr.John)

READ:  Tên các loại rau trong Tiếng Anh

2. Chọn A (Which thay thế cho the cake)

3. Chọn D (who thay thế cho an architect – kiến trúc sư)

4. Chọn C (where thay thế cho the place)

5. Chọn B (that thay thế cho that man vì đây là mệnh đề chưa được xác định)

6. Chọn B (where thay thế cho this restaurant)

7. Chọn C (which thay thế cho the museum)

Exercise 2:

1.Mr.Phong living near my house is a good doctor.

2. The book written by Kim Lan is very interesting.

3. Minh was the first student to be interviewed.

4. Hanh was the only girl to come to class early.

5. This is the nicest restaurant to have eaten.

Exercise 3:

1. Mr.Thuy loves book which has happy endings.

2. His family drank the fruit juice which he bought.

3. The bike was stolen which my brother gave me.

4. Hoa likes the shirt that my sister is wearing.

5. That is a company which produces shoes.

6. This is a office where Jim works.

7. I didn’t know the reason why Wind was absent from school.

8. This is the cat whose owner is Japan.

9. The girl was on TV yesterday whom I am meeting now.

10. The village is small where/in which he was born.

Exercise 4:

1.is ➔ are (my parents là danh từ số nhiều)

2. to stand ➔ standing (đây là dạng câu rút gọn chủ động)

3. paint ➔ painted (đây là dạng câu rút gọn bị động)

4. whom ➔ which (dùng đại từ which chứ không phải dùng whom – của người mà)

READ:  63 tỉnh thành Việt Nam-Danh sách, bản đồ, biển số, diện tích, dân số.

5. which ➔ on which/when (thay thế cho the day – chỉ thời gian)

Hoàn thành một số bài tập mệnh đề quan hệ và kiểm tra lại kết quả phía dưới cùng của bài viết. Chúc các bạn học tốt môn tiếng Anh.

Giải các bài tập khác:

Bài Tập Ngoại Ngữ –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki