Bài tập It is / was not until…that… có đáp án Tiếng Anh 10 | Doanhnhan.edu.vn

BÀI TẬP IT IS / WAS NOT UNTIL … THAT … CÓ ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 10

Công thức

It is / was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V

(Mãi cho đến….. thì…)

Cấu trúc này được dùng nhằm nhấn mạnh khoảng thời gian hoặc thời điểm mà một sự việc xảy ra. Khoảng thời gian hoặc thời điểm có thể diễn tả bằng một từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề.

Ví dụ

– She didn’t finish her exercises until yesterday.

→ It was not until yesterday that she finished her exercises. (Mãi đến ngày hôm qua thì cô ấy mới làm xong hết bài tập.)

– He didn’t go home until late in the evening.

→ It was not until late in the evening that he came home. (Mãi cho đến tối muộn anh ta mới về nhà.)

– He didn’t know the truth until he was 18.

→ It was not until he was 18 that he knew the truth. (Mãi cho đến năm anh ta 18 tuổi thì anh ta mới biết sự thật.)

Lưu ý

Lưu ý về thì:

It is not until…that S + V(s/es)

It was not until…that S + V2/ed

Cấu trúc “It is/was not until…” phải nối với mệnh đề theo sau bằng “that” không dùng “when”

It was not until this morning that I heard the notification.

KHÔNG VIẾT: It was not until this morning when I heard the notification.

Bài tập áp dụng

READ:  Chính sách quốc phòng và an ninh | Doanhnhan.edu.vn

1. The children didn’t do their homework until their teacher came back.

……………………………………………………………………………………

2. She doesn’t wake up until the alarm clock goes off.

……………………………………………………………………………………

3. He wasn’t famous until the age of 30.

……………………………………………………………………………………

4. Hoa hasn’t finished her task until 9 o’clock.

……………………………………………………………………………………

5. It didn’t stop raining until an hour ago.

……………………………………………………………………………………

6. Nam and his brother couldn’t swim until they were 10.

……………………………………………………………………………………

7. I don’t have to wear uniform until I go to school.

……………………………………………………………………………………

8. We didn’t have any part-time job until we entered the university.

……………………………………………………………………………………

9. No one cleaned this room until I moved here.

……………………………………………………………………………………

10. He didn’t return to his native village until the war ended.

………………………………………………………………………

11. He was unable to take up the post until early the following year.

………………………………………………………………………

12. No one could leave the stadium unitl 2:30.

………………………………………………………………………………

13. She wasn’t allowed to open her presents until her birthday.

………………………………………………………………………………

14. We didn’t have any holiday until last summer.

………………………………………………………………………………..

15. She didn’t stop learning German until the age of 24.

………………………………………………………………………………

16. I couldn’t finish my project until Mark helped me.

………………………………………………………………………………

17. I didn’t sleep until midnight.

………………………………………………………………………………..

18. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off.

………………………………………………………………………………..

19. I couldn’t comment further until I had all the information.

………………………………………………………………………………

20. The electric guitar was developed for pop music in the 1930s.

………………………………………………………………………………

21. She promised to come at seven o’clock, but she showed up at half past seven.

………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. It was not until their teacher came back that he children did their homework

READ:  Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản | Doanhnhan.edu.vn

2. It is not until the alarm clock goes off that she wakes up.

3. It was not until the age of 30 that he was famous.

4. It is not until 9 o’clock that Hoa hasn’t finished her task.

5. It was not until an hour agothat it stopped raining

6. It was not until they were 10 that Nam and his brother could swim.

7. It is not until I go to school that I have to wear uniform.

8. It was not until we entered the university that we had a part-time job.

9. It was not until I moved here that someone cleaned this room.

10. It was not until the war ended that he returned to his native village.

11. It was not until early the following year that he was able to take up the post.

12. It was not unitl 2:30 that everyone could leave the stadium.

13. It was not until her birthday that she was allowed to open her presents.

14. It was not until last summer that we had a holiday.

15. It was not until until the age of 24 that she stopped learning German.

16. It was not until Mark helped me that I could finish my project.

17. It was not until midnight that I slept.

18. It was not until the electricity was cut off that they paid the bill.

19. It was not until until I had all the information that I could comment further.

20. It was not until the 1930s that the electric guitar was developed for pop music.

READ:  Phân tích bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương | Doanhnhan.edu.vn

21. It was not half past seven that she showed up.

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập It is was not until…that… có đáp án Tiếng Anh 10​, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Mời các em tham khảo các tài liệu cùng chuyên mục

Chúc các em học tập thật tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập