Bài tập đảo ngữ có đáp án trong Tiếng Anh

Đảo ngữ (Inversion) là cấu trúc vô cùng phổ biến nhưng lại khó trong ngữ pháp Tiếng Anh, ngoài nắm vững lý thuyết bạn cần thực hành thêm nhiều bài tập đảo ngữ để làm quen với các dạng bài tập và kiểm tra trình độ của mình đến đâu.

Thực hành bài tập đảo ngữ

A.CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ

+ TĐT (Auxiliary) + S + V…, S + V…

CÁC TỪ ĐẢO NGỮ

Một số từ đảo ngữ mà chúng ta thường gặp như:

– Seldom, rarely, scarcely: hiếm khi

– Never: không bao giờ

– Hardly: hầu như không

– Little: ít khi, hiếm khi

– Hardly ever: hầu như không bao giờ

– On no condition: không đủ điều kiện, dù thế nào

– On no account: không thể vì lý do nào

– Under/ in no circumstances: không bao giờ

– For no searson: không có bất cứ lý do gì

– In no way: không thể nào, không thể

– No longer: không kéo dài nữa

– Nowhere: không nơi nào

– No sooner: vừa mới làm gì thì đã làm gì; ngay khi…

 

B. BÀI TẬP VỀ ĐẢO NGỮ

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất.

1.No sooner ______ he got home than it begun to rain.

A. had

B. did

C. do

D. has

2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.

A. haven’t seen

B. saw

READ:  Dĩ hòa vi quý là gì? giải thích câu Dĩ hòa vi quý

C. have seen

D. has seen

3. Not until 8 a.m ______he come home.

A. will

B. do

C. does

D. did

4. Such ______ an expensive car that she couldn’t buy it.

A. were

B. be

C. was

D. is

5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.

A. has

B. have

C. does

D. is

Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau (nếu cần)

1.No sooner had she left home when the phone rang.

2. Under no circumstances Nam will consent to them.

3. Hardly had they begun going out than it begun to rain.

4. Not until Wind recevied money, he celebrated it.

5. So hard Lan studies that she could pass the exam easily.

Bài tập 3: Hãy viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1.No sooner had he arrived at the supermarket than the announcement started.

➔_______________________________________________________.

2. Peter had never been to such a wonderful restaurant.

➔_______________________________________________________.

3. Poo seldom goes to bed before 12 o’clock.

➔_______________________________________________________.

4. The little girl looks so sad that they all feel sorry for her.

➔_______________________________________________________.

5. Hardly will my parents arrived when they will want to leave.

➔_______________________________________________________.

6. Quynh no longer drinks some milk.

➔_______________________________________________________.

7. Minh couldn’t drive motorbike only when he reached 18.

➔_______________________________________________________.

8. It was not until 10 p.m yesterday that Linda did her homework.

➔_______________________________________________________.

9. It was not until 1975 that the war in Vietnam finished.

➔_______________________________________________________.

10. Not only Jimmy is beautiful but also hard.

READ:  Tả một giàn cây leo Lớp 5

➔_______________________________________________________.

C. ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài tập 1:

1.No sooner ______ he got home than it begun to rain.

A. had (dạng đảo ngữ của no sooner)

B. did

C. do

D. has

2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.

A. haven’t seen

B. saw

C. have seen (dạng đảo ngữ của never)

D. has seen

3. Not until 8 a.m ______he come home.

A. will (dạng đảo ngữ của not until)

B. do

C. does

D. did

4. Such ______ an expensive car that she couldn’t buy it.

A. were

B. be

C. was (such + adj nên phải chọn tobe và car là số ít)

D. is

5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.

A. has

B. have

C. does

D. is (dùng tobe vì sau so là adj)

Bài tập 2:

1.when than (cấu trúc No sooner…than)

2. Nam will will Nam (Under no circumstances đứng đầu câu nên phải đảo ngữ)

3. than when (cấu trúc Hardly…when)

4. he celebrared did he celebrate (Not until đầu câu nên phải đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai)

5. Lan studies does Lan study (cấu trúc So + adj + TĐT + S + Vinf…)

Bài tập 3:

1.Hardly had they arrived at the market when the announcement started.

2. Never had Peter been to such a wonderful restaurant.

3. Seldom does Poo go to bed before 12 o’clock.

4. So sad does the little girl look that they all feel sorry for her.

READ:  Gợi ý cách viết bài tiếng Anh về kỳ nghỉ Tết ý nghĩa

5.No sooner will my parents arrived than they will want to leave.

6. No longer does Quynh drink some milk.

7. Couldn’t Minh drive motorbike only when he reached 18.

8. Not until 10 p.m yesterday did Linda do her homework.

9. Not until 1975 did the war in Vietnam finish.

10. Not only is Jimmy beautiful but also hard.

Hoàn thành hết các dạng bài tập đảo ngữ tiếng anh bên trên chắc chắn bạn sẽ không còn gặp khó trong những bài kiểm tra, thi cuối kì. Chúc các bạn học tốt.

Bài Tập Ngoại Ngữ –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki