Bài tập 2 trang 43 SGK Giải tích 12 | Doanhnhan.edu.vn

Phương pháp giải:

Trước khi giải bài 2, các em cần ôn lại bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 4 (trùng phương):

– Tập xác định: (D=mathbb{R}.)

– Sự biến thiên:

+ Tính đạo hàm (y’ = 4{rm{a}}{{rm{x}}^{rm{3}}}{rm{ + 2bx}})

+ Ta có:

(begin{array}{*{20}{l}}
begin{array}{l}
y’ = 0 Leftrightarrow 4a{x^3} + 2bx = 0\
 Leftrightarrow 2x(2a{x^2} + b) = 0
end{array}\
{ Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0}\
{2a{x^2} + b = 0}
end{array}} right. Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0}\
{{x^2} = frac{{ – b}}{{2a}}}
end{array}} right. Leftrightarrow …}
end{array})

– Xét dấu đạo hàm y’ và suy ra chiều biến thiên của hàm số.

– Tìm cực trị

– Tìm các giới hạn tại vô cực ((x to pm infty)).

– Hàm trùng phương không có Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

– Lập bảng biến thiên: Thể hiện đầy đủ và chính xác các giá trị trên bảng biến thiên.

– Đồ thị:

+ Giao của đồ thị với trục Oy: x=0 =>y= c => (0;c).

+ Giao của đồ thị với trục Ox: (y = 0 Leftrightarrow {rm{a}}{{rm{x}}^{rm{4}}}{rm{ + b}}{{rm{x}}^{rm{2}}}{rm{ + c}} = 0 Leftrightarrow x = ? Rightarrow (?;0)).

+ Các điểm cực tiểu, cực đại (nếu có).

Trong thực tế, trong quá trình giải bài tập để thuận lợi hơn trong việc tính toán toán ta có thể tính giới hạn, lập bảng biến thiên trước mới đưa ra kết luận về tính đơn điệu, cực trị của hàm số.

Lời giải:

Áp dụng các bước trên ta có lời giải chi tiêt câu a, b, c, d bài 2:

READ:  Cơ cấu phân phối khí | Doanhnhan.edu.vn

Câu a:

Xét hàm số y=-x4+8x2-1

Tập xác định: (D=mathbb{R}.)

Giới hạn: (mathop {lim }limits_{x to – infty } y = – infty ;,,mathop {lim }limits_{x to + infty } y = – infty)

Sự biến thiên:

Đạo hàm: y’ =-4x3 + 16x = -4x(x– 4)

y’ = 0  ⇔ x = 0 hoặc x = ±2 .

Bảng biến thiên:

Bảng biến thiên câu a bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (left( { – infty ; – 2} right)) và (0;2), nghịch biến trên các khoảng (-2;0) và (left( {2; + infty } right).)

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = -2 và x = 2, giá trị cực đại yCĐ = y(-2) = y(2) = 15. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, giá trị cực tiểu yCT = y(0) = -1.

Đồ thị:

Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Biểu thị các điểm cực trị lên hệ trục tọa độ.

Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại các điểm:

(left( {sqrt {4 – sqrt {15} } ;0} right);left( { – sqrt {4 – sqrt {15} ;0} } right);)

(left( {sqrt {4 + sqrt {15} } ;0} right);left( { – sqrt {4 + sqrt {15} } ;0} right)) 

đây là các điểm có tọa độ lẻ ta cần ước lượng vị trí gần đúng để vẽ đồ thị cho chính xác hơn. Đồ thị cắt trục Oy tai điểm (0;-1).

Đồ thị của hàm số:

Đồ thị câu a bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Câu b:

Xét hàm số y = x– 2x+ 2

Tập xác định: (D=mathbb{R}.)

Giới hạn: (mathop {lim }limits_{x to – infty } y = + infty ;,,mathop {lim }limits_{x to + infty } y = + infty)

Sự biến thiên:

Đạo hàm: y’ = 4x3 – 4x = 4x(x– 1).

y’ = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1 .

Bảng biến thiên:

READ:  Chuyên đề bài tập Vật lý 11 áp dụng Quy tắc bàn tay trái để xác định chiều lực từ | Doanhnhan.edu.vn

Bảng biến thiên câu b bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Hàm số đồng biến trên các khoảng (1;0) và (left( {1; + infty } right),) nghịch biến trên các khoảng (left( { – infty ;1} right))và (0;1).

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0, giá trị cực đại y= y(0) = 2, hàm số đạt cực tiểu tại x = -1 và x = 1, giá trị cực tiểu yCT = y(-1) = y(1) = 1.

Đồ thị:

Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

Biểu diễn các điểm cực trị lên hệ trục tọa độ.

Đồ thị hàm số không cắt trục Ox, cắt Oy tại điểm (0;2).

Ta thây với các điểm đã có ta chưa vẽ được đồ thị hàm số, ta cần lấy thêm hai điểm một điểm có hoành độ x< -1 và một điểm có hoành độ x> 1 thuộc đồ thị hàm số và đối xứng nhau qua trục tung. Ta chọn: với x= -2 ta có y = 10, với x= 2 ta có y = 10.

Đồ thị hàm số:

Đồ thị câu b bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Câu c:

Xét hàm số (small y=frac{1}{2}x^4+x^2-frac{3}{2})

Tập xác định:(D=mathbb{R}.)

Giới hạn: (mathop {lim }limits_{x to – infty } y = + infty ;,,mathop {lim }limits_{x to + infty } y = + infty).

Sự biến thiên:

Đạo hàm: y’ =2x3 + 2x = 2x(x+ 1); y’ = 0 ⇔ x = 0.

Bảng biến thiên:

 BBT câu c bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {0; + infty } right)) và nghịch biến trên khoảng (left( { – infty ;0} right).)

Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 giá trị cực tiểu (y_{ct}=y(0)=-frac{3}{2}.) Hàm số không có cực đại.

Đồ thị:

Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm: (left ( 0;-frac{3}{2} right )), cắt trục Ox tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình: 

READ:  Phong cách ngôn ngữ chính luận | Doanhnhan.edu.vn

(frac{1}{4}{x^4} + {x^2} – frac{3}{2} = 0 Leftrightarrow x = pm sqrt { – 2 + sqrt {10} } .) 

Vậy tọa độ giao điểm là:

(left( {sqrt { – 2 + sqrt {10} } ;0} right);left( { – sqrt { – 2 + sqrt {10} } ;0} right).)

Đồ thị:

Đồ thị câu c bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Câu d:

Xét hàm số y = – 2x– x+ 3

Tập xác định: (D=mathbb{R}.)

Giới hạn: (mathop {lim }limits_{x to – infty } y = – infty ;,,mathop {lim }limits_{x to + infty } y = – infty).

Sự biến thiên:

Đạo hàm: y’ = -4x – 4x3 = -4x(1 + x2); y’ = 0 ⇔ x = 0.

Bảng biến thiên:

Bảng biến thiên câu d bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

Hàm số đồng biến trên khoảng (left( { – infty ;0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0; + infty } right)).

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0, giá trị cực đại yCT = y(0) = 3.

Đồ thị:

Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm (0;3), cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình (- {x^4} – 2{x^2} + 3 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = 1\ x = – 1 end{array} right.).

Đồ thị của hàm số:

Đồ thị câu d bài 2 trang 43 SGK Giải tích lớp 12

 

— Mod Toán 12 HỌC247

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập