Bài tập 1 trang 86 SGK Địa lý 10 | Doanhnhan.edu.vn

Cách tính:

 • Tg là tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (2%).
 • Cho dân số thế giới năm 1998 là D8 năm 1999 là D9, năm 2000 là D0, năm 1997 là D7, năm 1995 là D5.
 • Ta có công thức:
  • D8 = D7 + Tg.D7 = D7 (Tg+1)
  • D7 = 955,9 triệu người.
  • D9 = D8 + Tg.D8 = D8 (Tg+1) = 975. 1,02 = 994,5 triệu người.
  • D0 = D9 (Tg+1) = 994,5. 1,02 = 1014,4 triệu người.
  • D7 = D6 + Tg.D6 = D6 (Tg+1) => D6 = D7/ (Tg+1) = 995,9/1,02 = 937,2 triệu người.
  • D6 = D5 + Tg.D5 => D5= D6/ (Tg+1) = 9377,2/1,02 = 918,8 triệu người.

Kết quả thể hiện bảng sau:

Năm

1995

1997

1998

1999

2000

Dân số (triệu người)

918,8

955,9

975

994,5

1014,4

 

— Mod Địa Lý 10 HỌC247

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà | Doanhnhan.edu.vn