Axit photphoric và muối photphat | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Chia dung dịch H3PO4 thành 3 phần bằng nhau:
Trung hoà phần một vừa đủ bởi 300ml dung dịch NaOH 1,5M.
Trộn phần hai với phần ba rồi cho tiếp vào một lượng dung dịch NaOH như đã dùng ở phần một, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m là:

Hướng dẫn:

(\ P1 : n_{NaOH}.frac{1}{3} = n_{H_{3}PO_{4}} = 0,15 mol \ P2 + P3 : n_{H_{3}PO_{4}} = 0,3 mol Rightarrow n_{NaOH} = 1,5n_{H_{3}PO_{4}})
⇒ Tạo muối: NaH2PO4: x mol và Na2HPO4: y mol
⇒ nNaOH = x + 2y = 0,45; x + y = 0,3
⇒ x = y = 0,15 mol
⇒ Muối gồm 0,15 mol NaH2PO4 và 0,15 mol Na2HPO4
⇒ m = 39,3g 

Bài 2:

Cho sơ đồ phản ứng sau: Ca3(PO4)2 → P → P2O5 → H3PO4. Để điều chế được 5 lít H3PO4 2M cần dùng hết bao nhiêu kg quặng photphorit? Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%, hàm lượng Ca3(PO4)2 trong quặng chiếm 95%.

Hướng dẫn:

Giả sử cần mg quặng ⇒ (m_{Ca_{3}(PO_{4})_{2}}= 0,95m (g))
⇒ Thực tế chỉ có 0,8.0,95m = 0,76m (g) Ca3(PO4)2 phản ứng
Ca3(PO4)2 →     2H3PO4
310g                2.98g
0,76m(g)          980g
⇒ m = 2040g = 2,04 kg

Bài 3:

Cho H3PO4 tác dụng hết với dung dịch chứa m gam NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch X có chứa 2,51m gam chất tan. Các chất tan trong dung dịch X là:

READ:  Địa lí 8 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế | Doanhnhan.edu.vn

Hướng dẫn:

Các phản ứng có thể xảy ra:
(1) 3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O
(2) 2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O
(3) NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O
Ta thấy: (n_{NaOH} = n_{H_{2}O} = 0,025m (mol))
Bảo toàn khối lượng: (m_{H_{3}PO_{4}} + m_{NaOH}= m)chất tan (+ m_{H_{2}O})
(Rightarrow m_{H_{3}PO_{4}} = 1,61m (g) Rightarrow n_{H_{3}PO_{4}} = 0,016m (mol))
(Rightarrow n_{NaOH}: n_{H_{3}PO_{4}} = 0,025m : 0,016m = 1,52 ( 1 < 1,52 < 2))
⇒ Xảy ra phản ứng (2) và (3)
Chất tan là Na2HPO4 và NaH2PO4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập