40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Số học 6 | Doanhnhan.edu.vn

 • Câu 1:
  Mã câu hỏi: 118158

  Gọi D là tập hợp gồm các nước trong bán đảo Đông Dương. Chọn đáp án đúng:

  • A.
   D = {Việt Nam, Lào, Campuchia}

  • B.
   D = {Việt Nam, Campuchia}

  • C.
   D = {Việt Nam, Lào}

  • D.
   Đáp án khác

 • Câu 2:
  Mã câu hỏi: 118159

  Các tháng nào sau đây thuộc tập hợp B gồm những tháng(dương lịch) chỉ có 30 ngày trong năm

  • A.
   tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng chín, tháng mười một

  • B.
   tháng hai, tháng tư, tháng sáu, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai

  • C.
   tháng hai, tháng tư, tháng sáu, tháng tám,tháng chín,tháng mười một

  • D.
   tháng tư,tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

 • Câu 3:
  Mã câu hỏi: 118160

  Cho hai tập hợp: A= {a,o,p,l,q} và B= {a,b,e,r,q}.Hãy cho biết tập hợp nào gồm có các phần tử của A và các phần tử của B trùng nhau :

  • A.
   F = {a,q,o,p}

  • B.
   D = {a,q}

  • C.
   E = {a,b,q}

  • D.
   C = { a,o,b,e,r }

 • Câu 4:
  Mã câu hỏi: 118161

  Cho các tập hợp: A = {2;4;6;10;12}, B = {0;2;4;6;10;12} .C là tập hợp các số tự nhiên thuộc B mà không thuộc A. Hãy tìm đáp án đúng trong các phương án sau 

 • Câu 5:
  Mã câu hỏi: 118162

  Cho A = {a, b, x} và B = {b, y, z}. Chọn đáp án đúng:

  • A.
   Phần tử {x} thuộc B

  • B.
   Phần tử {b} thuộc hai tập A, B

  • C.
   Có hai phần tử cùng thuộc tập A, B

  • D.
   Không có phần tử nào thuộc cả A, B

 • Câu 6:
  Mã câu hỏi: 118163

  Cho tập hợp B= { a,o,p,i,k,l}.Tập hợp nào dưới đây bao gồm các số là phần tử của B

  • A.
   C={a,k,h}

  • B.
   E={a,o,h}

  • C.
   D={a,l,t}

  • D.
   A={a,o,p}

 • Câu 7:
  Mã câu hỏi: 118164

  Một năm có tất cả 4 quý.Hay cho biết tháng nào thuộc quý thứ 3 trong năm

  • A.
   tháng bảy, tháng tám,tháng chín

  • B.
   tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai

  • C.
   tháng tư, tháng năm, tháng sáu

  • D.
   tháng một, tháng hai, tháng ba

 • Câu 8:
  Mã câu hỏi: 118165

  Cho bảng sau ( Theo Niên giám 1999) :

  Tên nước

  Diện tích ( nghìn km2)

  Dân số ( nghìn người)

  Bru-nây

  6

  300

  Cam-pu-chia

  181

  11 900

  In-đô-nê-xi-a

  1 919

  211 800

  Lào

  237

  5 000

  Ma-lai-xi-a

  330

  22 700

  Mi-an-ma

  677

  48 100

  Phi-líp-pin

  300

  74 700

  Thái Lan

  513

  61 800

  Việt Nam

  331

  76 300

  Xin-ga-po

  1

  4 000

   

  Viết tập hợp A gồm các nước có dân số lớn nhất và diện tích lớn thư hai.

  • A.
   Việt Nam,thái lan

  • B.
   In-đô-nê-xi-a,thái lan

  • C.
   Cam-pu-chia,in-đô-nê-xi-a

  • D.
   Phi-líp-pin,việt nam

 • Câu 9:
  Mã câu hỏi: 118166

  Cho tập hợp A gồm các số lớn hơn 5 và nhỏ hơn 11.Hãy cho biết phương án nào sau đây là đúng?

  • A.
   A gồm 6 phần tử.

  • B.
   A gồm 3 phần tử

  • C.
   A gồm 5 phần tử.

  • D.
   A gồm 4 phần tử.

 • Câu 10:
  Mã câu hỏi: 118167

  Các tháng nào sau đây thuộc tập hợp C gồm các tháng (dương lịch) có dưới 30 ngày :

  • A.
   tháng hai,tháng một

  • B.
   tháng hai

  • C.
   tháng tư, tháng sáu

  • D.
   tháng hai,tháng tư

 • Câu 11:
  Mã câu hỏi: 118168

  Tìm số tự nhiên n, biết ({n^2}.{n^3}.2.n = {2^8}:2)  Kết quả là:

  • A.
   n = 2

  • B.
   n = 3

  • C.
   n = 4

  • D.
   n = 1

 • Câu 12:
  Mã câu hỏi: 118169

  So sánh: (m = 1 + 2 + {2^2} + … + {2^{2008}}) và (n = {2^{2009}} – 1).Chọn câu trả lời đúng:

  • A.
   m > n

  • B.
   m < n

  • C.
   m = n

  • D.
   Kết quả khác

 • Câu 13:
  Mã câu hỏi: 118170

  Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.

  • A.
   65

  • B.
   66

  • C.
   610

  • D.
   Đáp án khác

 • Câu 14:
  Mã câu hỏi: 118171

  Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5   Đáp án đúng là:

 • Câu 15:
  Mã câu hỏi: 118172

  Số x mà thỏa mãn 6x – 324 = 22.34

  • A.
   108

  • B.
   100

  • C.
   23

  • D.
   210

 • Câu 16:
  Mã câu hỏi: 118173

  Số 310 là kết quả của phép tính.Chỉ ra đáp án sai

  • A.
   31.35

  • B.
   31.310

  • C.
   34.36

  • D.
   33.37

 • Câu 17:
  Mã câu hỏi: 118174

  Tìm số tự nhiên n mà ({5^n} = 625).Chọn đáp án đúng nhất:

  • A.
   n = 8

  • B.
   n = 4

  • C.
   n = 5

  • D.
   n = 6

 • Câu 18:
  Mã câu hỏi: 118175

  Kết quả ({{4^{10}}:{4^3}}) là bao nhiêu?

  • A.
   47

  • B.
   45

  • C.
   46

  • D.
   44

 • Câu 19:
  Mã câu hỏi: 118176

  Tìm số tự nhiên x biết ((2x + {2^5}){.2004^5} = {2004^6}). Chọn đáp án đúng nhất:

  • A.
   50

  • B.
   200

  • C.
   100

  • D.
   110

 • Câu 20:
  Mã câu hỏi: 118177

  Chọn đáp án sai?

  • A.
   1+ 23  là số chính phương.

  • B.
   1+ 2+ 33  là số chính phương.

  • C.
   1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 không là số chính phương.

  • D.
   1 + 2 + 3 + 4 + 5 không là số chính phương.

 • Câu 21:
  Mã câu hỏi: 118178

  Số tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35) = 515 là:

 • Câu 22:
  Mã câu hỏi: 118179

  Tổng 6842+ 2000 chia hết cho:

  • A.
   Không chia hết cho 2

  • B.
   Chia hết cho 2

  • C.
   Chia cho 2 dư 1

  • D.
   Cả ba đáp án A, B, C đều sai.

 • Câu 23:
  Mã câu hỏi: 118180

  Tổng 6842+ 2000 chia hết cho:

  • A.
   Không chia hết cho 2

  • B.
   Chia hết cho 2

  • C.
   Chia cho 2 dư 1

  • D.
   Cả ba đáp án A, B, C đều sai.

 • Câu 24:
  Mã câu hỏi: 118181

  Tìm số tự nhiên x biết: 100.(x – 1) + 230 = 5130. Đáp án nào sau đây là đúng nhất:

 • Câu 25:
  Mã câu hỏi: 118182

  Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A và B cách nhau 520 km, đi ngược chiều nhau và gạp nhau sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô nếu vận tốc của xe này hơn vận tốc của xe kia là 8km/h

  • A.
   60km/h; 68km/h

  • B.
   61km/h; 69km/h

  • C.
   70km/h; 78km/h

  • D.
   70km/h; 88km/h

 • Câu 26:
  Mã câu hỏi: 118183

  Số các số có 3 chữ số có tận cùng là 9 và chia hết cho 9 là:

 • Câu 27:
  Mã câu hỏi: 118184

  Tổng 102008 + 8 khi chia cho 9 được số dư là:

 • Câu 28:
  Mã câu hỏi: 118185

  Tập hợp tất cả các số chẵn có bốn chữ số mà khi chia mỗi số đó cho 9 ta được thương là số có bốn chữ số. Gồm số phần tử là:

  • A.
   9000

  • B.
   110

  • C.
   112

  • D.
   1000

 • Câu 29:
  Mã câu hỏi: 118186

  Trong khoảng từ 236 đến 452 có bao nhiêu số chia hết cho 9?

 • Câu 30:
  Mã câu hỏi: 118187

  Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A.
   Một số chia hết cho 9 có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 9

  • B.
   Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9

  • C.
   Một số chia hết cho cả 3 và 9 thì chia hết cho 27

  • D.
   Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

 • Câu 31:
  Mã câu hỏi: 118188

  Cho các số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số chia hết cho 3 là:

  • A.
   1257; 12654; 1566; 589

  • B.
   1257; 12654; 1566; 4563

  • C.
   4556; 1257; 4563

  • D.
   4556; 4563; 1566

 • Câu 32:
  Mã câu hỏi: 118189

  Một số lẻ có 3 chữ số, biết số đó chia 5 dư 2, nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu ta được một số mới gấp 2 lần số ban đầu cộng thêm 21. Số đó là:

  • A.
   302

  • B.
   132

  • C.
   127

  • D.
   357

 • Câu 33:
  Mã câu hỏi: 118190

  Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 2km. Trên đường đó cứ 5m ngừi ta lại trồng một cây. Biết rằng ở đầu đường và cuối đường đều có cây. Tổng số cây là:

  • A.
   401

  • B.
   410

  • C.
   500

  • D.
   400

 • Câu 34:
  Mã câu hỏi: 118191

  Chọn câu trả lời đúng.Trong các số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 các chữ số chia hết cho 2 là:

  • A.
   4563; 256; 789

  • B.
   256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563

  • C.
   789; 12364; 256; 4568

  • D.
   256; 4568; 12364; 4568

 • Câu 35:
  Mã câu hỏi: 118192

  Với bốn chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được bao nhiêu số có 4 chữ số có mặt cả bốn chữ số đó mà chia hết cho cả 2 và 5?
  Lựa chọn phương án đúng:

 • Câu 36:
  Mã câu hỏi: 118193

  Từ 1 đến 1000 có số các số chia hết cho 2 là:

  • A.
   499 số 

  • B.
   1000 số

  • C.
   599 số

  • D.
   500 số

 • Câu 37:
  Mã câu hỏi: 118194

  Số các số có hai chữ số là ước của 70 là

 • Câu 38:
  Mã câu hỏi: 118195

  Cho (4 le x) và biểu thức sau : | 4x – 2 | + 6x | – 7 | + 5 | – 4x | + 2x | – 3 | = 49.Để biểu thức có nghĩa thì x cần đạt giá trị :

 • Câu 39:
  Mã câu hỏi: 118196

  Số (overline {1235{rm{a}}}  vdots 3) thì a sẽ thuộc tập hợp nào sau đây?

  • A.
   (a in left{ {9;0;6} right})

  • B.
   (a in left{ {8;5;6} right})

  • C.
   (a in left{ {1;4;7} right})

  • D.
   (a in left{ {5;0;6} right})

 • Câu 40:
  Mã câu hỏi: 118197

  Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A.
   Một số chia hết cho 9 có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 9

  • B.
   Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9

  • C.
   Một số chia hết cho cả 3 và 9 thì chia hết cho 27

  • D.
   Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

 • Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
  READ:  Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp | Doanhnhan.edu.vn