40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Hình học 8 | Doanhnhan.edu.vn

 • Câu 1:
  Mã câu hỏi: 120751

  Tứ giác ABCD có (widehat A) = 120; (widehat B)= 80 ; (widehat C) = 100 thì

  • A.
   (widehat D = {150^0})

  • B.
   (widehat D = {90^0})

  • C.
   (widehat D = {40^0})

  • D.
   (widehat D = {60^0})

 • Câu 2:
  Mã câu hỏi: 120752

  Hình chữ nhật là tứ giác:     

  • A.
   Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.              

  • B.
   Có bốn góc vuông.

  • C.
   Có bốn cạnh bằng nhau.                         

  • D.
   Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông

 • Câu 3:
  Mã câu hỏi: 120753

  Hình vuông là tứ giác:     

  • A.
   Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.              

  • B.
   Có bốn góc vuông.

  • C.
   Có bốn cạnh bằng nhau.                          

  • D.
   Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.            

 • Câu 4:
  Mã câu hỏi: 120754

  Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:

  • A.
    Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

  • B.
   Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.

  • C.
   Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

  • D.
   Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.

 • Câu 5:
  Mã câu hỏi: 120755

  Hai đường chéo của hình vuông có tính chất :

  • A.
   Bằng nhau, vuông góc với nhau.                      

  • B.
   Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  • C.
   Là tia phân giác của các góc của hình vuông.            

  • D.
   Cả A, B, C

 • Câu 6:
  Mã câu hỏi: 120756

  Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 180

  • A.
   Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

  • B.
   Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

  • C.
   Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi

  • D.
   Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.

 • Câu 7:
  Mã câu hỏi: 120757

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A.
   Hình thang có 3 góc tù, 1 góc nhọn.

  • B.
   Hình thang có 3 góc vuông, 1 góc nhọn

  • C.
   Hình thang có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

  • D.
   Hình thang có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn

 • Câu 8:
  Mã câu hỏi: 120758

  Một hình thang có một cặp góc đối là 125 và 75, cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

  • A.
   105 ; 55                  

  • B.
   105 ; 45     

  • C.
   115 ; 55                   

  • D.
   115 ; 65    

 • Câu 9:
  Mã câu hỏi: 120759

  Số đo các góc của tứ giác ABCD theo tỷ lệ: A: B: C: D = 4: 3: 2: 1. Số đo các góc theo thứ tự đó là:

  • A.
   120 ;  90 ;  60 ; 30

  • B.
   140 ;  105 ;  70 ; 35

  • C.
   144 ;  108 ;  72 ; 36

  • D.
   Cả A, B, C đều sai.

 • Câu 10:
  Mã câu hỏi: 120760

  Tứ giác ABCD có (widehat D)= 90; (widehat B)= 50 ; (widehat C)= 110. Số đo góc A là:

  • A.
   140

  • B.
   130

  • C.
   70

  • D.
   110

 • Câu 11:
  Mã câu hỏi: 120761

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A.
   Tứ giác ABCD có 4 góc đều nhọn

  • B.
   Tứ giác ABCD có 4 góc đều tù

  • C.
   Tứ giác ABCD có 2 góc vuông và 2 góc tù

  • D.
   Tứ giác ABCD có 4 góc đều vuông.

 • Câu 12:
  Mã câu hỏi: 120762

  Cho tứ giác ABCD, trong đó có (widehat C) + (widehat D). = 150. Tổng (widehat A + widehat B) =

  • A.
   130

  • B.
   160

  • C.
   210

  • D.
   220

 • Câu 13:
  Mã câu hỏi: 120763

  Khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng nhất

  • A.
   đường thẳng đi qua hai đáy của hình thang là trục đối xứng của hình thang đó

  • B.
   đường thẳng qua hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân

  • C.
   đường thẳng qua hai trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó

  • D.
   Cả 3 phương án trên đều sai

 • Câu 14:
  Mã câu hỏi: 120764

  Tìm các câu sai trong các câu sau

  • A.
   Chữ cái in hoa A có một trục đối xứng

  • B.
   Tam giác đều chỉ có một trục đối xứng

  • C.
   Đường tròn có vô số trục đối  xứng

  • D.
   Tam giác cân có duy nhất một trục đối xứng qua đỉnh của tâm giác cân và trung điểm của cạnh đáy

 • Câu 15:
  Mã câu hỏi: 120765

  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 3 cm và đường thẳng d, đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d khi đó độ dài của A’B’ là 

  • A.
   3cm

  • B.
   6cm

  • C.
   9cm

  • D.
   12cm

 • Câu 16:
  Mã câu hỏi: 120766

  Tìm phương án sai trong các khẳng định sau

  • A.
   Nếu 3 điểm thẳng hàng thì 3 điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng

  • B.
   Hai tam giác đối Xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau

  • C.
   Một đường tròn có vô số trục đối xứng

  • D.
   Một đoạn thẳng chỉ có duy nhất một trục đối xứng

 • Câu 17:
  Mã câu hỏi: 120767

  Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ đối xứng nhau qua đường thẳng d biết AB = 4cm,BC = 7 cm Và chu vi của tam giác ABC = 17 cm .khi đó độ dài của Cạnh CA của tam giác A’B’C’ là

  • A.
   17cm

  • B.
   6cm

  • C.
   7cm

  • D.
   4cm

 • Câu 18:
  Mã câu hỏi: 120768

  Tam giác MNP đối xứng với tam giác M’N’P’ qua đường thẳng d, biết tam giác MNP có chu vi là 48cm khi đó chu vi của tam giác M’N’P’ có giá trị là :

  • A.
    24cm

  • B.
   32cm

  • C.
   40cm

  • D.
   48cm

 • Câu 19:
  Mã câu hỏi: 120769

  Biết rằng tam giác IKL đối xứng với tam giác MNP qua đường thẳng a theo thứ tự các đỉnh tương ứng  và góc IKL = 25 Khi đó góc MNP là 

  • A.
   25    

  • B.
   50    

  • C.
   75    

  • D.
   125    

 • Câu 20:
  Mã câu hỏi: 120770

  Khẳng định nào sau đây đúng 

  • A.
   Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh song song.

  • B.
   Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau .

  • C.
   Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

  • D.
   Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau

 • Câu 21:
  Mã câu hỏi: 120771

  Khẳng định nào sau đây sai

  • A.
   Trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau .

  • B.
   Trong hình bình hành các góc đối bằng nhau

  • C.
   Trong hình bình hành,hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  • D.
   Trong hình bình hành các cạnh đối không bằng nhau.

 • Câu 22:
  Mã câu hỏi: 120772

  Cho hình bình hành ABCD biết  góc A= 110 ,khi dó các góc còn lại của hình bình hành lần lượt là 

  • A.
   70,110,70

  • B.
   110,70,70

  • C.
   70,70,110

  • D.
   Cả A,B,C đều sai

 • Câu 23:
  Mã câu hỏi: 120773

  Cho hình bình hành ABCD biết (widehat A = {100^0};widehat A – widehat B = {20^0}$). Khi đó độ lớn của các góc B, C, D  của hình bình hành là

  • A.
   80, 80,100

  • B.
   80, 100 , 80

  • C.
   100,80 , 80

  • D.
   Cả A,B,C đều sai

 • Câu 24:
  Mã câu hỏi: 120774

  Chu vi của hình bình hành ABCD bằng 10 cm, chu vi của tam giác ABD bằng 9 cm khi đó độ dài BD là 

  • A.
   4 cm

  • B.
   6 cm

  • C.
   2 cm

  • D.
   1 cm

 • Câu 25:
  Mã câu hỏi: 120775

  Cho hình bình hành ABCD biết AB = 8 cm ,BC = 6cm .Khi đó chu vi cuả hình bình hành đố là 

  • A.
   14 cm.

  • B.
   28 cm 

  • C.
   24 cm 

  • D.
   48 cm 

 • Câu 26:
  Mã câu hỏi: 120776

  Hình bình hành ABCD có nửa chu vi bằng 18 cm và có cạnh AB = 12 cm. Khi đó hình hành A’A’C’D’đố xứng với nó qua trục d có nửa  chu vi và cạnh A’B’ có độ dài lần lượt là

  • A.
   12cm và  36cm     

  • B.
   12 cm và 18 cm

  • C.
   36cm và 12 cm     

  • D.
   18 cm và 12 cm

 • Câu 27:
  Mã câu hỏi: 120777

  Các câu sau câu nào đúng 

  • A.
   Trong hình bình hành hai đường chéo bằng nhau

  • B.
   Trong hình bình hành 2 góc kề một cạnh phụ nhau

  • C.
   Đường thẳng qua giao điểm của hai đường chéo là trục đối xứng của hình bình hành đó

  • D.
   Trong hình bình hành hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và giao điểm này là tâm đối xứng của hình bình hành đó

 • Câu 28:
  Mã câu hỏi: 120778

  Khẳng định nào sau đây đúng

  • A.
   Hai điểm gọi là đối xứng nhau qua một điểm O nếu O là đoạn thẳng trung trực của hai điểm đó

  • B.
   Hai điểm gọi là đối xứng nhau qua một điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó

  • C.
   Hai điểm gọi là đối xứng nhau qua một điểm O nếu khoảng cách từ O đến hai điểm đó là bằng nhau

  • D.
   Cả ba kết luận rên đều sai.

 • Câu 29:
  Mã câu hỏi: 120779

  Tìm các câu sai trong các câu sau

  • A.
   Chữ cái in hoa I có một tâm đối xứng

  • B.
   Tam giác đều có một tâm đối xứng

  • C.
   Đường tròn có tâm là tâm đối  xứng

  • D.
   Hình bình hành nhận giao điểm của hai đường chéo  làm tâm đối xứng

 • Câu 30:
  Mã câu hỏi: 120780

  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 3 cm và Điểm I, đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua I khi đó độ dài của A’B’ là 

  • A.
   3cm

  • B.
   6cm

  • C.
   9cm

  • D.
   12cm

 • Câu 31:
  Mã câu hỏi: 120781

  Tam giác MNP đối xứng với tam giác M’N’P’ qua O , biết tam giác MNP có chu vi là 48cm khi đó chu vi của tam giác M’N’P’ có giá trị là :

  • A.
   24cm

  • B.
   32cm

  • C.
   40cm

  • D.
   48cm

 • Câu 32:
  Mã câu hỏi: 120782

  Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ đối xứng nhau qua điểm I biết AB = 4cm,BC = 7 cm Và chu vi của tam giác ABC = 17 cm .khi đó độ dài của Cạnh CA của tam giác A’B’C’ là 

  • A.
   17cm

  • B.
   6cm

  • C.
   7 cm

  • D.
   4cm

 • Câu 33:
  Mã câu hỏi: 120783

  Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng nhất

  • A.
   Hình chữ nhật là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

  • B.
   Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông

  • C.
   Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông

  • D.
   Các phương án trên đều không đúng 

 • Câu 34:
  Mã câu hỏi: 120784

  Tìm câu sai trong các câu sau

  • A.
   Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau

  • B.
   Trong hình chữ nhật hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

  • C.
   Trong hình chữ nhật Hai cạnh kề bằng nhau

  • D.
   Trong hình chữ nhật giao của hai đường chéo là tâm của hình chữ nhật đó

 • Câu 35:
  Mã câu hỏi: 120785

  Các dâu hiệu sau dấu hiệu nhận biết nào chưa đúng  

 • Câu 36:
  Mã câu hỏi: 120786

  Các dâu hiệu sau dấu hiệu nhận biết nào chưa đúng  

 • Câu 37:
  Mã câu hỏi: 120787

  Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cậnh huyền có độ dài là 5 cm khi đó độ dài cạnh huyền là 

  • A.
   10 cm

  • B.
   2,5 cm

  • C.
   5cm

  • D.
   15cm

 • Câu 38:
  Mã câu hỏi: 120788

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai đối với hình thoi.

  • A.
   Hai đường chéo bằng nhau.

  • B.
   Hai đường chéo vuông góc với nhau và là các tia phân giác của các góc của hình thoi

  • C.
   Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  • D.
   Các phương án trên đều sai

 • Câu 39:
  Mã câu hỏi: 120789

  Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

  • A.
   6 cm

  • B.
   (sqrt {41} cm)

  • C.
   (sqrt {164} cm)

  • D.
   9 cm

 • Câu 40:
  Mã câu hỏi: 120790

  Một hình vuông có cạnh bằng 4 cm thì đường chéo của hình vuông đó là 

  • A.
   8cm

  • B.
   (sqrt {32} ) cm

  • C.
   5 cm

  • D.
   (sqrt {24} ) cm

 • Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
  READ:  Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường | Doanhnhan.edu.vn