Download tài liệu Luật đầu tư ở Việt Nam

Đầu tư là một phần quan trọng trong kinh tế thị trường, càng quan trọng hơn đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Thu hút đầu tư được Đảng và Nhà Nước quan tâm từ giai đoạn đầu của đổi mới kinh tế.

Tài liệu luật đầu tư ở Việt Nam

- Ngày 29/12/1987, Quốc hội thông qua Luật Đầu Tư đầu tiên (được sửa đổi và bổ sung 2 lần vào năm 1990 và 1992).

- Ngày 12/11/1996 thông qua Luật Đầu Tư nước ngoài tại Việt Nam, thay thế Luật Đầu Tư ngày 29/12/1987 (được sửa đổi và bổ sung ngày 09/06/2000 và có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2006).

Ngày 29/11/2005 thông qua Luật Đầu Tư tạo sự thống nhất cho môi trường đầu tư ở Việt Nam. Bao gồm 9 chương-89 điều.

Download tại đây:

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]