Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành Giáo dục; Bộ trưởng Bộ … Xem Thêm