Điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

Điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện … Xem Thêm