Lịch khai giảng

Hà Nội

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc - PA 16/04/2018 18h00-21h00 16 tiết/ 04 buổi 2.200.000 VNĐ/HV/KH
2 Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp - CMO 15/04/2018 09h-17h 56 tiết/14 buổi 5.800.000 VND/KH/HV
3 Giám Đốc Tài Chính - CFO 16/03/2018 18h00-21h00 56 tiết/14 buổi 5.600.000 VND/KH/HV
4 Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình 12/03/2018 18h00 - 21h00 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VND/KH/HV
5 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 10/03/2018 9:00 AM 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VNĐ/HV/KH
6 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 25/03/2018 09h-17h 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
7 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 15/03/2018 18h00-21h00 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH

Hồ Chí Minh

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình 07/05/2018 18h-21h 16 tiết/4 buổi 2.000.000 VND/KH/HV
2 Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc - PA 12/03/2018 18h00-21h00 16 tiết/4 buổi 2.200.000VNĐ/HV/KH
3 Giám Đốc Tài Chính - CFO 15/03/2018 18h00-21h00 56 tiết/14 buổi 5.600.000 VND/KH/HV
4 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 16/04/2018 18h00 - 21h00 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VND/KH/HV
5 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 25/03/2018 09h-17h 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
6 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 16/03/2018 18h00-21h00 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH