Lịch khai giảng

Hà Nội

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc - PA 24/07/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.200.000 VNĐ/HV/KH
2 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 01/08/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
3 Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình - N&P 14/08/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 1.600.000 VNĐ/HV/KH
4 Giám Đốc Tài Chính - CFO 04/08/2017 18h15-21h15 56 tiết/ 14 buổi 5.600.000 VNĐ/HV/KH
5 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 21/08/2017 18h15-21h15 20 tiết/ 05 buổi 2.000.000 VNĐ/HV/KH
6 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 10/08/2017 18h15 - 21h 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
7 Phong Thủy Trong Kinh Doanh - FS 25/11/2017 09h - 17h 16 tiết/ 04 buổi 1.600.000VNĐ/HV/KH
8 Khóa học Marketing Online - MO 16/09/2017 09h - 17h 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VNĐ/HV/KH
9 Giám Đốc Nhân Sự - CHRO 26/07/2017 09h - 17h 64 tiết/ 16buổi 5.600.000VNĐ/HV/KH
10 Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp - CMO 20/08/2017 09h-17h 56 tiết/ 14 buổi 5.800.000VNĐ/HV/KH
11 Ứng dụng KPIs/BSC trong quản trị công việc 14/10/2017 09h - 17h 16 tiết/ 04 buổi 1.600.000VNĐ/HV/KH

Hồ Chí Minh

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 25/08/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
2 Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình - N&P 14/08/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 1.600.000 VNĐ/HV/KH
3 Giám Đốc Tài Chính - CFO 04/08/2017 18h15-21h15 56 tiết/ 14 buổi 5.600.000 VNĐ/HV/KH
4 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 21/08/2017 18h15-21h15 20 tiết / 05 buổi 2.000.000 VND/KH/HV
5 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 23/08/2017 18h15-21h15 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
6 Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp - CMO 23/09/2017 09h-17h 56 tiết/ 14 buổi 5.800.000VNĐ/HV/KH
7 Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc - PA 24/07/2017 18h15-21h15 16 tiết / 04 buổi 2.200.000 VNĐ/HV/KH
8 Giám Đốc Nhân Sự - CHRO 26/07/2017 18h15-21h15 64 tiết/ 16buổi 5.600.000VNĐ/HV/KH
9 Khóa học Marketing Online - MO 16/09/2017 09h - 17h 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VNĐ/HV/KH