Lịch khai giảng

Hà Nội

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình 18/12/2017 18h15 - 21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VND/KH/HV
2 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 02/12/2017 9:00 AM 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VNĐ/HV/KH
3 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 08/11/2017 18h15-21h15 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
4 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 30/11/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
5 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 28/12/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH

Hồ Chí Minh

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 11/12/2017 18h15 - 21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VND/KH/HV
2 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 12/12/2017 18h15-21h15 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
3 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 22/11/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH