Lịch khai giảng

Hà Nội

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 28/09/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
2 Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp - CMO 24/09/2017 09h-17h 56 tiết/ 14 buổi 5.800.000VNĐ/HV/KH
3 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 21/10/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VNĐ/HV/KH
4 Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình 23/10/2017 18h15-21h15 16 tiết/4 buổi 1.400.000 VNĐ/HV/KH
5 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 31/10/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
6 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 26/10/2017 18h15-21h15 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
7 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 30/11/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
8 Giám Đốc Nhân Sự - CHRO 28/11/2017 18h15-21h15 48 tiết/ 12buổi 5.600.000VNĐ/HV/KH
9 Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc - PA 21/11/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.200.000 VNĐ/HV/KH
10 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 28/12/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
11 Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung - MMM 12/12/2017 18h15-21h15 40 tiết/ 10 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH
12 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 16/12/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VND/KH/HV

Hồ Chí Minh

STT Khóa học Khai giảng Giờ học Thời lượng Học phí
1 Giám Đốc Tài Chính - CFO 24/09/2017 09h00-17h00 56 tiết/ 14 buổi 5.600.000 VNĐ/HV/KH
2 Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp - CEO 27/09/2017 18h15-21h15 72 tiết/ 18 buổi 7.600.000VNĐ/HV/KH
3 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp - Sales Pro 09/10/2017 18h15-21h15 16 tiết/ 04 buổi 2.000.000 VND/KH/HV